کدگذاری

نوشته شده در نوشته شده در سرویس ها

به جاي استفاده از نام و مشخصات طولاني كالاها معمولاً براي هر يك از اقلام انبار يك شماره شناسايي منحصر به فرد اختصاص مي دهند كه در تمام مراحل سفارش ، انبارش ، و مصرف، كاربرد گسترده دارد. كد گذاري نخستين گام در راه برقراري نظم معنا دار در سيستم هاي اطلاعاتي به شمار مي رود به عبارت ديگر كدگذاري يعني شماره بندي منطقي كالاها بطوری كه كليه اشخاص قادر باشند با زباني مشترك و قابل فهم نسبت به شناسايي كالا اقدام كنند.هدف اساسي شماره گذاري كالاها ابتدا شناخت و كنترل اجناس و كالاهاي مشابه ، سپس تفكيك آنها از يكديگر مي باشد. و در نهايت آماده سازي و نگهداري كليه اقلام موجود در انبار به منظور استفاده آتي در برنامه هاي نرم افزاري رايانه اي است.