سیستم های برچسب زنی

نوشته شده در نوشته شده در سرویس ها

از ایستگاه برچسب زنی زمانی استفاده می شود که تنها برای شناسنامه دار کردن محصول نیاز به ثبت مشخصات و ویژگی های آن محصول باشد.در واقع این ایستگاه وابسته به خط تولید نمی باشد لذا مشخصات ویژه ای که جهت ردیابی محصول در نظر گرفته می شود می تواند اپراتور برچسب زنی و زمان انجام آن باشد.سایر موارد همانند بخش بسته بندی دنبال خواهد شد.