سیستم های بسته بندی و کنترل کیفی

نوشته شده در نوشته شده در سرویس ها

پس از اتمام تولید محصول، در پایان خط، زمانی که محصول آماده بسته بندی و انتقال به انبار می باشد ایستگاهی تحت عنوان ایستگاه بسته بندی برای یک یا چند خط تولید در نظر گرفته می شود که بر اساس آن هر محصول با توجه به ویژگی های خاص خود دارای شناسنامه معتبر شده که بیان گر خصوصیات اصلی آن محصول می باشد بادر نظر گرفتن زمان تولید، بسته بندی و مشخصات ایستگاه و اپراتور خط و اختصاص سریال به محصول ، شناسنامه آن منحصر به فرد شده و براساس آن بارکد تولید، لیبل آن چاپ و بر روی محصول الصاق می شود.
پس از لیبلینگ محصول، کیفیت محصول در واحد کنترل کیفی بررسی می شود و پس از صدور رسید، به موجودی انبار اضافه می شود که پس از انتقال به انبار آمار مقایرت بین تولید و انبار به راحتی قابل پیگیری خواهد بود.