راه اندازی و پشتیانی سرور

نوشته شده در نوشته شده در سرویس ها

تأمین تجهیزات مربوط به سیستم سرور و نصب نرم افزارها و سرویس های آن قدم های ابتدایی در راه اندازی سرور بوده و مشخصاً بهینه سازی، امن نمودن و فراهم آوردن شرایط برای کارکرد صحیح و سازگار آنها در کنار هم بسیار حائز اهمیت می باشد. کارشناسان ما خدمات مورد نیاز شما از جمله تأمین و تجهیز سرور و ارائه خدمات شبکه در محل شما و نیز خدمات پشتیبانی را به شما ارائه خواهند داد.