سیستم های ردیابی

نوشته شده در نوشته شده در رتبه اول, سرویس ها

ردیابی محصول به معنای مشخص کردن وضعیت جاری آن و شناسنامه اش می باشد لذا ردیابی در ایستگاه های مختلف با اهداف مشخصی می تواند تعریف شود ردیابی محصول براساس سریال یا بارکد آن صورت می گیرد لذا اطلاعاتی که در ردیابی قابل استفاده است شامل مشخصات مکانی و مشخصات فروش آن می باشد از جمله اینکه چه زمانی تولید شده؟چه زمانی به انبار وارد شده(رسید شده)؟چه زمانی از انبار خارج شده(حواله شده)؟برای کدام مشتری ارسال گردیده؟ و …